Nahoru
+420 222 516 437 Kontaktujte nás

Informace o přijímání uchazečů pro školní rok 2024/2025

 

INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ UPRAVOVAT A DOPLŇOVAT AŽ DO 31. LEDNA 2024 PODLE ZASÍLANÝCH INFORMACÍ OD MŠMT.

 

Informace jsou k dispozici také na webu:

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Jednotná přijímací zkouška 2024?Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se koná formou jednotné přijímací zkoušky dle CERMAT.

 

Obor vzdělání 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - čtyřletá denní forma studia zakončená maturitní zkouškou ve školních vzdělávacích programech:

Management obchodu a služeb

Management sportu

 

NAŠE ŠKOLA POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE DNECH:

- v úterý 22. 11. 2023 v čase 12 - 17 hod.

- ve středu 23. 1. 2024 v čase 12 - 17 hod.

 

Ve školním roce 2024/2025 předpokládáme otevřít 2 třídy (40 žáků).

Školné od 1. 9. 2023 činí 35.000 Kč za školní rok.

 

Termíny konání školní přijímací zkoušky:

1. termín – 12. dubna 2024 (pátek)

2. termín - 15. dubna 2024 (pondělí)

1. náhradní termín - 29. dubna 2024 (pondělí)

2. náhradní termín - 30. dubna 2024 (úterý)

 

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku pouze ten uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a omluvil se písemně na e-mail ředitelky školy.

 

Jednotná kritéria přijímání pro denní formu vzdělávání:

 

Hodnocení uchazeče dle zákona č. 561/2004 Sb.:

 

 • dosažené výsledky v předchozím vzdělávání (vysvědčení) = 40% celkového hodnocení
 • dosažený počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury = 60% celkového hodnocení
 • bonifikace za umístění ve vědomostních nebo sportovních soutěžích, nebo aktivní účast ve sportovním klubu
 • celkové pořadí žáka po sečtení všech bodů
 • maximální počet základních bodů při přijímacím řízení je 120 (bez bonifikace)
 • minimální hranice úspěšnosti u Managementu obchodu a služeb 30 bodů (bez bonifikace), u Managementu sportu 40 bodů (s bonifikací za sport) před přepočtem na procentuální poměr

 

1. počet bodů za vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ dle níže uvedené tabulky:

 

Průměr 1. pol. 8. třída Počet bodů Průměr 2. pol. 8. třída Počet bodů Průměr 9. třída Počet bodů
1,00 10 1,00 10 1,00 10
1,01-1,10 9 1,01-1,10 9 1,01-1,10 9
1,11-1,20 8 1,11-1,20 8 1,11-1,20 8
1,21-1,30 7 1,21-1,30 7 1,21-1,30 7
1,31-1,40 6 1,31-1,40 6 1,31-1,40 6
1,41-1,50 5 1,41-1,50 5 1,41-1,50 5
1,51-1,60 4 1,51-1,60 4 1,51-1,60 4
1,61-1,70 3 1,61-1,70 3 1,61-1,70 3
1,71-1,80 2 1,71-1,80 2 1,71-1,80 2
1,81-1,90 0 1,81-1,90 0 1,81-1,90 0
1,91-2,00 -1 1,91-2,00 -1 1,91-2,00 -1
2,01-2,10 -2 2,01-2,10 -2 2,01-2,10 -2
2,11-2,20 -3 2,11-2,20 -3 2,11-2,20 -3
2,21-2,30 -4 2,21-2,30 -4 2,21-2,30 -4
2,31-2,40 -5 2,31-2,40 -5 2,31-2,40 -5
2,41-2,50 -6 2,41-2,50 -6 2,41-2,50 -6

 

hodnocení chování uspokojivý -10
hodnocení chování neuspokojivý -20

 

za každé hodnocení v předmětu dostatečně -5

 

 

2. dosažený počet bodů z testů JPZ:

 

 • matematika max. 50 bodů (min. 10 bodů)
 • český jazyk a literatura max. 50 bodů (min. 15 bodů)

 

3. bonifikace za umístnění ve vědomostních nebo sportovních soutěžích 

 

Součástí přihlášky k přijímacímu řízení je doložený prospěch za poslední dva roky studia na základní škole. Tento prospěch může být doložen dvěma způsoby, a sice na přihlášce je uvedena klasifikace potvrzená školou razítkem bez malého státního znaku nebo mohou být k přihlášce přiloženy kopie vysvědčení.

 

Denní nástavbová forma studia se ve šk. roce 2023/2024 neotevřela.

 

Uchazeči podávají přihlášku jedním ze tří způsobů:

 • v písemné formě bez elektronického systému,
 • písemně s podporou elektronického systému,
 • elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity

v termínu 1. - 20. února 2024 včetně. V případě odeslání poštou rozhoduje datum podacího razítka, nebo ji mohou také odevzdat osobně v sekretariátu školy. 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení na formuláři dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. s podpisem zákonného zástupce. Nelze akceptovat lékařskou zprávu či posudek o zdravotní způsobilosti. V případě listinné podoby přihlášky odevzdá uchazeč doporučení na všechny 3 školy.

 

 

U uchazečů škola k přihlášce NEVYŽADUJE potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb.

 

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Uchazeči, kteří nejsou občany EU, přiloží k přihlášce doklad prokazující oprávněnost jejich pobytu na území ČR.

Podle § 20 odst. 4 školského zákona osobám, které nejsou stáními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (písemný didaktický test). Žádost musí být přiložena k přihlášce ke vzdělávání.

Požadovaná znalost českého jazyka bude ověřována rozhovorem. Tzn., že uchazeč, který neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nebude ke vzdělávání přijat.

 

 

Podmínky a kritéria k přijímací zkoušce pro cizince z českého jazyka. (Velikost: 207.45 kB)

 

Cizinci podle Lex Ukrajina:

Přijímací řízení uchazečů cizinců z Ukrajiny (dále jen „uchazeči cizinci“), tj. osob s dočasnou ochranou, se řídí výše uvedenými kritérii a ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč cizinec z UA s dočasnou ochranou má na základě žádosti, která musí být připojena k přihlášce ke vzdělávání, právo konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky (didaktický test) v ukrajinském jazyce. Nepožádá-li, koná zkoušku v českém jazyce.

 

Žádost ke stažení ZDE (Velikost: 149.74 kB).


Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s přihláškou ke vzdělávání.

 

 

Potvrzení o přijetí:

Centrum zpřístupní školám výsledky jednotné přijímací zkoušky 6. května 2024. 8. května informační systém CZVV rozdělí uchazeče do oborů podle zvolené priority a zveřejní ředitelům škol informaci o přijetí/nepřijetí. Škola zveřejní konečné výsledky vč. školních kritérií přijímacího řízení 15. května 2024 na svých webových stránkách v seznamu přijatých uchazečů (Každý uchazeč obdrží v pozvánce evidenční číslo, pod kterým bude v seznamu uveden. Toto číslo bude mít uchazeč na všech školách stejné). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se uchazečům neposílá.

Zápisové lístky se už nepoužívají (budou nahrazeny volbou pořadí škol na přihlášce).

 

Odvolání proti nepřijetí:

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je možné podat, ale jíž nedává smysl. Odvolání je smysluplné v případě, že došlo k nějakému pochybení v přjímacím řízení (např. chybné hodnocení dle zveřejněných kritérií, narušení průběhu zkoušky apod.). Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.

Změna pořadí škol:

Pokud byl uchazeč přijat na první školu, ale přesto by nakonec chtěl jít na druhou školu v pořadí, už to není možné. Systém přiřadí uchazeče na první školu ze svého pořadí na příhlášce, kde uspěl. Pokud na tuto školu nemůže/nechce nastoupit, má možnost se vzdát práva na přijetí (zpětvzetí svého místa). Ale pozor, ztrácí tím 1. kolo přijímacích zkoušek a musí se přihlásit do dalšího kola! Pokud se chce uchazeč hlásit do dalšího kola jiného oboru vzdělávání, musí provést úkon zpětvzetí nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto kola.

 

Výsledky přijímacího řízení v loňském roce:

Přijímací řízení - seznam přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024 | Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)| Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)

Výsledky přijímacího řízeni v předloňském roce:

Přijímací řízení - seznam přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023 | Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)| Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)

Ve věci žádosti o přijeti ke vzdělávání ve Střední odborné škole podnikatelské PROFIT, spol. s r. o., uchazeče a jejich zákonné zástupce vyrozumíváme o skutečnosti, že dne 28. 4. 2023 v 15:00 hod. ukončíme shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.

 

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

 

Můžete tak učinit v ..............., v čase mezi 9:00 - 10:00 hod. v budově Střední odborné školy podnikatelské PROFIT, spol. s r. o., Žertotínova 1100/36, Praha 3, ve 3. patře v ředitelně školy.

 

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správní řádu řádně oznámeno.

 

 

Virtuální prohlídka

Jak to u nás chodí

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.