Nahoru
+420 222 516 437 Kontaktujte nás

Informace o přijímání uchazečů pro školní rok 2024/2025

 

Informace k novému sytému přijímání žáků na SŠ jsou k dispozici také na webu:

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Jednotná přijímací zkouška 2024?Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 (Velikost: 39.74 kB)

 

Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se koná formou jednotné přijímací zkoušky dle CERMAT.

 

Nabízené obory vzdělávání:

Obor vzdělání 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - čtyřletá denní forma studia zakončená maturitní zkouškou ve školních vzdělávacích programech:

Management obchodu a služeb

Management sportu

 

Obor vzdělání 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - dvouletá nástavbová denní nebo dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou ve školním vzdělávacím programu:

Podnikání a management 

 

Denní nástavbová forma studia se ve šk. roce 2023/2024 neotevřela z důvodu malého počtu uchazečů.

 

NAŠE ŠKOLA POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE DNECH:

- v úterý 22. 11. 2023 v čase 12 - 17 hod.

- ve středu 23. 1. 2024 v čase 12 - 17 hod.

 

Počty přijímaných žáků:

Ve školním roce 2024/2025 předpokládáme otevřít:

V denním čtyřletém studiu 2 třídy pro celkem 40 žáků

(24 žáků - ŠVP Management obchodu a služeb + 16 žáků - ŠVP Management sportu).

Školné od 1. 9. 2024 činí 37.000 Kč za školní rok.

V nástavbovém dvouletém studiu předpokládáme otevřít 1 třídu (24 žáků).

Školné od 1. 9. 2024 činí 40.000 Kč za školní rok.

 

Termíny konání školní přijímací zkoušky:

1. termín – 12. dubna 2024 (pátek)

2. termín - 15. dubna 2024 (pondělí)

1. náhradní termín - 29. dubna 2024 (pondělí)

2. náhradní termín - 30. dubna 2024 (úterý)

 

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku pouze ten uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a omluvil se písemně na e-mail ředitelky školy.

 

Kritéria přijímání pro 4letou denní formu vzdělávání:

Hodnocení uchazeče dle zákona č. 421/2023 Sb.:

 

 • dosažený počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury = 60% celkového hodnocení
 • dosažené výsledky v předchozím vzdělávání (vysvědčení) = 40% celkového hodnocení
 • bonifikace za umístění ve vědomostních nebo sportovních soutěžích, nebo aktivní účast ve sportovním klubu
 • celkové pořadí žáka po sečtení všech bodů
 • maximální počet základních bodů při přijímacím řízení je 130 (bez bonifikace)
 • minimální hranice úspěšnosti je 35 bodů (bez bonifikace).

 

1. dosažený počet bodů z testů JPZ:

 • matematika max. 50 bodů (min. 12 bodů)
 • český jazyk a literatura max. 50 bodů (min. 17 bodů)

 

2. počet bodů za vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ dle níže uvedené tabulky:

Součástí přihlášky k přijímacímu řízení je doložený prospěch za poslední dva roky studia na základní škole. Tento prospěch uchazeč doloží na vyplněném formuláři Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (Velikost: 20.8 kB) nebo připojením kopií vysvědčení k přihlášce.

Průměr 1. pol. 8. třída Počet bodů Průměr 2. pol. 8. třída Počet bodů Průměr 9. třída Počet bodů
1,00 10 1,00 10 1,00 10
1,01-1,10 9 1,01-1,10 9 1,01-1,10 9
1,11-1,20 8 1,11-1,20 8 1,11-1,20 8
1,21-1,30 7 1,21-1,30 7 1,21-1,30 7
1,31-1,40 6 1,31-1,40 6 1,31-1,40 6
1,41-1,50 5 1,41-1,50 5 1,41-1,50 5
1,51-1,60 4 1,51-1,60 4 1,51-1,60 4
1,61-1,70 3 1,61-1,70 3 1,61-1,70 3
1,71-1,80 2 1,71-1,80 2 1,71-1,80 2
1,81-1,90 0 1,81-1,90 0 1,81-1,90 0
1,91-2,00 -1 1,91-2,00 -1 1,91-2,00 -1
2,01-2,10 -2 2,01-2,10 -2 2,01-2,10 -2
2,11-2,20 -3 2,11-2,20 -3 2,11-2,20 -3
2,21-2,30 -4 2,21-2,30 -4 2,21-2,30 -4
2,31-2,40 -5 2,31-2,40 -5 2,31-2,40 -5
2,41-2,50 -6 2,41-2,50 -6 2,41-2,50 -6

 

hodnocení chování uspokojivý -10
hodnocení chování neuspokojivý -20

 

za každé hodnocení v předmětu dostatečně -5

 

 

3. bonifikace za umístnění ve vědomostních nebo sportovních soutěžích 

Uchazeč přiloží k přihlášce ke studiu potvrzení sportovního klubu, diplomy ze soutěží apod. 

 

Kritéria přijímání pro 2letou nástavbovou denní a dálkovou formu vzdělávání:

 

 • výuční list
 • dosažený počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury 
 • celkové pořadí žáka po sečtení všech bodů
 • maximální počet získaných bodů při přijímacím řízení je 100 
 • minimální hranice úspěšnosti je 25 bodů (matematika 10 bodů, český jazyk a literatura 15 bodů)

 

Přihlášky ke studiu:

Uchazeči podávají přihlášku jedním ze tří způsobů:

 • elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita (preferujeme), videonávod na podání elektronické přihlášky ZDE
 • písemně s podporou elektronického systému formou výpisu vytištěného z online systému,
 • v písemné formě bez elektronického systému v podobě vyplněného tiskopisu s přílohami, (Velikost: 27.07 kB)

v termínu 1. - 20. února 2024 včetně.

V případě odeslání poštou rozhoduje datum podacího razítka, nebo ji mohou také odevzdat osobně v sekretariátu školy.  Preferujeme však zadání v plně elektronické formě s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity z důvodu eliminace chyb při zadávání údajů uchazeče z písemně podané přihlášky do systému DIPSY (DIgitální Přihlašovací SYstém).

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení na formuláři dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. s podpisem zákonného zástupce. Nelze akceptovat lékařskou zprávu či posudek o zdravotní způsobilosti. V případě listinné podoby přihlášky odevzdá uchazeč doporučení na všechny 3 školy.

 

 

U uchazečů škola k přihlášce NEVYŽADUJE potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb.

 

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí:

Uchazeči, kteří nejsou občany EU, přiloží k přihlášce doklad prokazující oprávněnost jejich pobytu na území ČR.

Podle § 20 odst. 4 školského zákona osobám, které nejsou stáními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (písemný didaktický test). Žádost musí být přiložena k přihlášce ke vzdělávání.

Požadovaná znalost českého jazyka bude ověřována rozhovorem. Tzn., že uchazeč, který neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nebude ke vzdělávání přijat.

 

 

Podmínky a kritéria k přijímací zkoušce pro cizince z českého jazyka. (Velikost: 261.31 kB)

 

Uchazeči-cizinci, kteří konají JPZ v 1. nebo ve 2. termínu na naší škole, konají ve stejný den (po vykonání testu z matematiky) i ústní pohovor z českého jazyka, vždy od 11:00 hod.

Uchazeči-cizinci, kteří u nás JPZ nekonají, vykonají ústní pohovor z českého jazyka ve středu 17. dubna 2024 od 10:00 hod.

 

Cizinci podle Lex Ukrajina:

Přijímací řízení uchazečů cizinců z Ukrajiny (dále jen „uchazeči cizinci“), tj. osob s dočasnou ochranou, se řídí výše uvedenými kritérii a ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč cizinec z UA s dočasnou ochranou má na základě žádosti, která musí být připojena k přihlášce ke vzdělávání, právo konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky (didaktický test) v ukrajinském jazyce. Nepožádá-li, koná zkoušku v českém jazyce.

 

Žádost ke stažení ZDE. (Velikost: 139.48 kB)


Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s přihláškou ke vzdělávání.

 

 

Potvrzení o přijetí:

Centrum zpřístupní školám výsledky jednotné přijímací zkoušky 6. května 2024. 8. května informační systém CZVV rozdělí uchazeče do oborů podle zvolené priority a zveřejní ředitelům škol informaci o přijetí/nepřijetí. Škola zveřejní konečné výsledky vč. školních kritérií přijímacího řízení 15. května 2024 na přístupném místě ve škole v seznamu přijatých uchazečů (Každý uchazeč obdrží v pozvánce evidenční číslo, pod kterým bude v seznamu uveden. Toto číslo bude mít uchazeč na všech školách stejné) a zároveň bude seznam přijatých uchazečů přístupný v elektronickém systému pro všechny uchazeče (bez nutnosti přihlášení). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se uchazečům neposílá.

Zápisové lístky se už nepoužívají (budou nahrazeny volbou pořadí škol na přihlášce).

 

Odvolání proti nepřijetí:

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je možné podat, ale jíž nedává smysl. Odvolání je smysluplné v případě, že došlo k nějakému pochybení v přjímacím řízení (např. chybné hodnocení dle zveřejněných kritérií, narušení průběhu zkoušky apod.). Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech.

Změna pořadí škol:

Pokud byl uchazeč přijat na první školu, ale přesto by nakonec chtěl jít na druhou školu v pořadí, už to není možné. Systém přiřadí uchazeče na první školu ze svého pořadí na příhlášce, kde uspěl. Pokud na tuto školu nemůže/nechce nastoupit, má možnost se vzdát práva na přijetí (zpětvzetí svého místa). Ale pozor, ztrácí tím 1. kolo přijímacích zkoušek a musí se přihlásit do dalšího kola! Pokud se chce uchazeč hlásit do dalšího kola jiného oboru vzdělávání, musí provést úkon zpětvzetí nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto kola.

 

Odkazy na výsledky z předchozích let:

Výsledky přijímacího řízení v loňském roce:

Přijímací řízení - seznam přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024 | Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)| Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)

Výsledky přijímacího řízeni v předloňském roce:

Přijímací řízení - seznam přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023 | Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)| Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)

 

Vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí:

Ve věci žádosti o přijetí k vzdělávání ve Střední odborné škole podnikatelské PROFIT, spol. s r. o. Vás vyrozumíváme o skutečnosti, že v řízení zahájeném podáním žádosti o přijetí sdělujeme, že dne 9. 5. 2024 ve 23:59 hod. bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Můžete tak učinit do 14. 5. 2024, pokud možno tak však učiňte, co nejdříve, neboť již dne následujícího bude vydáno rozhodnutí. S kompletním spisem je možné se seznámit od 13. 5. do 14. 5. 2024. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři školy, v tyto dny je možné nahlédnout v úředních hodinách, tj. od 8:00 – 15:00 hod. Termín Vaší případné návštěvy si je nutné předem domluvit na telefonním čísle 222 516 437 nebo 603 824 085, pokud byste se nedovolali, pak na e-mailu info@skola-profit.cz.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

 

Virtuální prohlídka

Jak to u nás chodí

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.